Algemeen jaarverslag 2017

Download Algemeen jaarverslag 2017

Samenstelling van het bestuur
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 leden. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Een bestuurslid heeft zitting in het bestuur voor een termijn van drie jaar en kan maximaal twee keer achtereenvolgens als bestuurslid worden herbenoemd met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bestuur maakt een rooster van aftreden.
In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De bestuursleden genieten geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2017:

Functie Naam Relatie tot stichting
Voorzitter René Haafkes Buiten stichting
Secretaris Edwin van der Veeke Ouder van ruiter
Penningmeester Erik Muijsert Ouder van ruiter
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Marloes Leusink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Yvonne Kool Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Alex Deunk Buiten stichting

Dit betekent:

 • 2 leden van het begeleidend team: M. ten Bruggencate, Y. Kool
 • 2 leden van ouders van ruiters: E. Muijsert en E. van der Veeke
 • 3 leden van buiten Stichting De Kapberg: R. Haafkes, M. Leusink en A. Deunk

Contactpersoon voor de kledingactie is: De heer M. (Marcel) Poell.

Rijlessen
De rijlessen worden gegeven in de overdekte manege van Stichting De Kapberg aan de Dijksweg 69 te Hengelo.
Wekelijks wordt aan 66 ruiters paardrijles gegeven.
Het totale aantal lesuren over 2017 bedraagt 1122 uren.

Contacten
Contacten op landelijk niveau worden onderhouden met de F.P.G. (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en op regionaal niveau met de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2017 acht keer vergaderd. Daarnaast heeft een afvaardiging van het bestuur vijf keer vergaderd met het Instructieteam.
Belangrijke besproken punten zijn:

 • Paardrijden voor mensen met een beperking
 • Overdracht voorzitterschap en secretariaat
 • 45-jarig jubileum Stichting De Kapberg
 • Koninklijke onderscheiding oud-voorzitter Rein ten Bruggencate
 • Statuten gewijzigd
 • Leden bestuur ieder eigen portefeuille
 • Vrijwilligerswerk voor statushouder
 • Lef-project “Doe-Gebied” van gemeente Hengelo
 • Vmbo en afrastering
 • Opbrengst kledingcontainer op manege
 • Vernieuwde website

Toelichting op deze punten:

 • Paardrijden voor mensen met een beperking; Het doel van de stichting, het paardrijden voor mensen met een beperking, blijft in iedere vergadering onze aandacht hebben. Bij te bespreken punten wordt gekeken of deze niet in strijd zijn met ons doel. De betrouwbaarheid en gezondheid van de paarden heeft continu onze aandacht.
 • Overdracht voorzitterschap en secretariaat; Per 19 januari 2017 heeft René Haafkes het voorzitterschap overgenomen van Rein ten Bruggencate. Per 1 augustus 2017 heeft Edwin van der Veeke de functie van secretaris overgenomen van Tjeerd Buitinga.
 • 45-jarig jubileum Stichting De Kapberg; Op 6 juli 2017 bestond Stichting De Kapberg 45 jaar. Daarvoor is op vrijdag 23 juni 2017 een formele receptie gehouden. De dag erna op zaterdag 24 juni 2017 is dit met een groot informeel feest gevierd.
 • Koninklijke onderscheiding oud-voorzitter Rein ten Bruggencate; Op zaterdag 24 juni 2017 is tijdens het jubileumfeest oud-voorzitter Rein ten Bruggencate door de burgermeester van Borne benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 • Statuten gewijzigd; Precies 45 jaar na de oprichting van Stichting De Kapberg zijn op 6 juli 2017 opnieuw gewijzigde statuten ondertekend bij de notaris. De enige keer daarvoor dat de statuten gewijzigd waren was op 18 juni 1979.
 • Leden bestuur ieder eigen portefeuille; Algemene bestuursleden hebben een eigen portefeuille met bijbehorend budget gekregen:
  • Onroerende en roerende zaken (Alex Deunk)
  • Instructie & paarden (Marijke ten Bruggencate)
  • Interne contacten & zaken (Marloes Leusink)
  • Externe contacten & algemene zaken (Yvonne Kool)
 • Vrijwilligerswerk voor statushouder; Via Menthol, een samenwerkingsverband van de gemeente Hengelo en Wijkracht, voert een statushouder nu vrijwilligerswerk uit. Dit helpt de statushouder bij het integreren in brede zin maar vooral ook bij het beheersen van de taal.
 • Lef-project “Doe-Gebied” van gemeente Hengelo; Via dit experiment van de gemeente Hengelo vinden nu op de woensdagmiddag activiteiten met paarden
  plaats voor kwetsbare jeugdigen uit Hengelo.
 • Vmbo en afrastering; In 2017 heeft de Kapberg een stuk grond, dat in bruikleen was van de gemeente, in moeten leveren voor de bouw van een vmbo-school. Van de gemeente en de school heeft de Kapberg geld gekregen om rond het overgebleven weiland goede afrastering te realiseren.
 • Opbrengst kledingcontainer op manege; De mensen weten de weg naar de
  kledingcontainer steeds beter te vinden waardoor de opbrengst in 2017 een stuk hoger was dan in 2016.
 • Vernieuwde website; De compleet vernieuwde website is in februari 2017 in gebruik genomen.

Terug naar het actuele algemene jaarverslag