Algemeen jaarverslag 2023

Download Algemeen jaarverslag 2023

Samenstelling van het bestuur
Volgens de statuten van Stichting de Kapberg moet het bestuur bestaan uit tenminste vijf leden. Het bestuur kan met algemene stemmen bepalen dat er meer bestuursleden zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De functies van penningsmeester en secretaris mogen ook door één persoon worden uitgevoerd. Een bestuurslid heeft zitting voor een termijn van drie jaar. Hij/zij kan voor maximaal twee keer worden herbenoemd; daarvoor is tweederde van de stemmen van de andere bestuursleden nodig. Als door vertrek van een bestuurslid een vacature ontstaat, kan het bestuur met algemene stemmen een opvolger benoemen. Bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden; onkosten die voor de functie worden gemaakt, kunnen wel worden vergoed.

In 2023 heeft één wisseling plaatsgevonden: Marleen Gelink is eind 2022 teruggetreden en Tjeerd Buitinga is op 6 februari 2023 toegetreden tot het bestuur.

Functie Naam Relatie tot stichting
Voorzitter Thea Lohuis Buiten stichting
Secretaris Herman Aalderink Ouder van ruiter
Penningmeester Ellen Rottink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Tjeerd Buitinga Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Nympha Kiphardt Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Emil de Vente Buiten stichting

Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat uit Antoinette Geerts en Marco Elout. De Raad van toezicht ziet er op toe dat de kernwaarden van de Kapberg bewaard blijven. De Raad van toezicht kan om advies worden gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven. De leden van de Raad van toezicht bepalen zelf hoe ze hun functie invullen.

Rijlessen
De rijlessen worden gegeven in de overdekte manege van Stichting De Kapberg aan de Dijksweg 69 te Hengelo. Wekelijks is gemiddeld aan circa 65 tot 70 ruiters paardrijles gegeven. In totaal zijn in 2023 ca. 2700 lessen van een half uur gegeven. Het hele jaar door was er min of meer evenwicht tussen vraag en aanbod: er waren nauwelijks lege plaatsen en er was geen (lange) wachtlijst.

De contributie voor de ruiters was drie jaar gelijk gebleven. Daarom vond het bestuur het redelijk om, mede gelet op de financiële continuïteit, de contributie met ingang van 2023 te verhogen van € 22,50 naar € 25,= per maand.

Contacten
Contacten op landelijk niveau worden onderhouden met de FPG. (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en op regionaal niveau met de VPGO (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2023 zeven keer vergaderd. De eerste vergadering in 2023 was een bijzondere: onder leiding van de raad van toezicht is gesproken over sterke- en zwakke kanten, kansen en bedreigingen van en voor de Kapberg. De belangrijkste bevindingen waren: de Kapberg is een goed draaiende vrijwilligersorganisatie die al meer dan 50 jaar bestaat en goed bekend staat bij de doelgroep, bij de gemeenten en bij sponsoren. Het is een platte organisatie met een grote groep van actieve, betrokken en gemotiveerde vrijwilligers die eigen verantwoordelijkheid krijgen en kunnen nemen. We beschikken over een eigen manege, eigen gronden en de Stichting is financieel gezond. Het aanbod van nieuwe ruiters gaat vanzelf. De grootste zorg is de aanwas van nieuwe vrijwilligers. Veel belangrijke (onderhouds)taken worden uitgevoerd door vrijwilligers die al lang mee lopen en al wat ouder zijn. Het is belangrijk dat kennis wordt overgedragen. Ook de aanwas van instructrices/instructeurs is een punt van zorg. In de loop van het jaar is hieraan gevolg gegeven door het opzetten van een aantal instructies en cursussen; zie hieronder onder de kop “vrijwilligers”.

Noemenswaardige zaken in 2023

Activiteiten

 • Op 24 juni was de ‘proefjesdag’ waarin de ruiters een bepaald parcours afleggen en door een jury worden beoordeeld. Spannend voor veel ruiters, maar achteraf geeft het vaak ook veel voldoening. Het was een leuke dag. Ruiters en vrijwilligers waren tevreden.
 • Op 19 november was er een activiteit voor de vrijwilligers: boogschieten in de binnenbak gevolgd door een borrel en samen eten. Het boogschieten werd aangeboden door de familie ten Dolle (de ouders van ruiter Fleur).

Vrijwilligers

 • Door de inzet van alle vrijwilligers zijn er rijlessen verzorgd, zijn de paarden verzorgd, stallen schoongemaakt, de manege en de buitenruimte onderhouden en alle andere werkzaamheden verricht die nodig zijn voor het voeren van een manege.
 • Vrijwel alle vrijwilligers hebben een EHBO-cursus gevolgd; de cursus werd gegeven op 8 avonden op de Kapberg.
 • Voor aspirant-instructrices uit de groep vrijwilligers is basiscursus gegeven. Het was een leuke en intensieve training. De deelnemers kregen een certificaat. Enkele thema-avonden van de cursus zijn ook door andere vrijwilligers bezocht. De basiscursus heeft geresulteerd in een groep van vier vrijwilligers die de capaciteiten en belangstelling hebben om verder te worden opgeleid tot instructrice. Deze vier gaan in 2024 meedraaien met de lessen. Vervolgens wordt bekeken aan wie die mogelijkheid wordt geboden om verdere opleidingen te gaan volgen.
 • Voor de onderhoudsploeg zijn ook enkele instructiebijeenkomsten (theorie en praktijk) georganiseerd, o.a. voor het rijden op de tractor en voor het gebruiken en onderhouden van gereedschap.

Duurzaamheidsmaatregelen en onderhoud

 • Voor duurzaamheidsmaatregelen en onderhoud aan de manege (onderhoud kozijnen + HR++ glas, sproei-installatie, aanschaf warmtepomp, aanbrengen van zonnepanelen, vernieuwen toiletten) is een totaalpakket gemaakt waarmee sponsoren zijn benaderd. Voor de Lions in Hengelo was dat aanleiding om de Kapberg op te voeren als een van de goede doelen voor de Haringparty in juni. De veiling heeft voor de Kapberg € 14.000,= opgebracht. Het Lokaal Fonds Hengelo heeft een bedrag van € 7500,- beschikbaar gesteld. In totaal is er dus € 21.000,= beschikbaar gesteld voor verduurzaming. Daar zijn we heel blij mee. Hornbach heeft zich bereid verklaard om met eigen mensen en materialen een bijdrage aan de Kapberg te leveren. Waarschijnlijk wordt dat het vernieuwen van het toilet. De projecten zullen waarschijnlijk in 2024 daadwerkelijk worden uitgevoerd

Gebruik van hooilanden

 • Een weiland vlak naast de Kapberg is te koop. Gelet op de ligging zou dat interessant zijn, als hooiland of om paarden te stallen. Het bestuur was bereid maximaal de marktprijs te bieden De vraagprijs was echter flink hoger en de eigenaar niet bereid om in prijs te zakken. Daarom is afgezien van aankoop; ook al omdat het weiland voor het functioneren van de Kapberg niet echt nodig is.
 • De Vrienden van het Weusthag willen het weiland aan de overkant van Dijksweg, dat de Kapberg huurt van gemeente, graag omvormen tot een voedselbos. Daarmee zou hooiland voor de Kapberg komen te vervallen. Daarom is overleg gevoerd: de Kapberg heeft geen bezwaar onder de voorwaarde dat de Vrienden zich inspannen om binnen het Weusthagpark een hooiland van vergelijkbare omvang en kwaliteit te verzorgen. Dat alternatief is gevonden. Afspraken over het gebruik zijn schriftelijk vastgelegd.

Sponsering, giften en kledingcontainer

 • Er is in 2023 weer veel kleding ingezameld, zowel door inzameling via de VPGO (zakken aan huis) als ook door mensen die kleding kwamen brengen in de container op de Kapberg. De opbrengst van de eigen container was vergelijkbaar met vorig jaar; De VPGO-inzameling heeft meer opgeleverd dan vorig jaar. In totaal heeft de kleding ca. € 7000,= opgebracht.
 • Naast de eerdergenoemde donaties ten behoeve van de verduurzaming heeft de Kapberg in 2023 ook diverse ander giften en donaties ontvangen. De gevers worden daarvoor hartelijk bedankt.

Paarden

 • Vanwege ernstige gezondheidsproblemen was het nodig om Pebble te laten inslapen; vanwege de aard van de klachten was een “pensioenplek” geen optie. Er is een nieuw paard gezocht en gevonden: de ruin Dexter.

Zorgmanege de Kapberg

 • Zorgmanege de Kapberg van Tjeerd Buitinga is een belangrijke gebruiker en huurder van de manege. De zorgmanege heeft een eigen website waaruit duidelijk wordt dat de Kapberg en de zorgmanege afzonderlijke partijen zijn met eigen doelstellingen en verantwoordelijkheden. En er is een goede en vruchtbare samenwerking tussen deze partijen.

Algemene jaarverslagen voorgaande jaren:
Algemeen jaarverslag 2022
Algemeen jaarverslag 2021
Algemeen jaarverslag 2020
Algemeen jaarverslag 2019
Algemeen jaarverslag 2018
Algemeen jaarverslag 2017