Algemeen jaarverslag 2018

Download Algemeen jaarverslag 2018

Samenstelling van het bestuur
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 leden. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Een bestuurslid heeft zitting in het bestuur voor een termijn van drie jaar en kan maximaal twee keer achtereenvolgens als bestuurslid worden herbenoemd met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bestuur maakt een rooster van aftreden.
In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De bestuursleden genieten geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2018:

Functie Naam Relatie tot stichting
Voorzitter René Haafkes Buiten stichting
Secretaris Edwin van der Veeke Ouder van ruiter
Penningmeester Erik Muijsert Ouder van ruiter
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Marloes Leusink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Alex Deunk Buiten stichting

Dit betekent:

 • 1 lid van het begeleidend team: M. ten Bruggencate
 • 2 leden van ouders van ruiters: E. Muijsert en E. van der Veeke
 • 3 leden van buiten Stichting De Kapberg: R. Haafkes, M. Leusink en A. Deunk

Contactpersoon voor de kledingactie is: dhr. E. van der Veeke.

Rijlessen
De rijlessen worden gegeven in de overdekte manege van Stichting De Kapberg aan de Dijksweg 69 te Hengelo.
Wekelijks wordt aan 70 ruiters paardrijles gegeven.
Het totale aantal lesuren over 2018 bedraagt 1308 uren.

Contacten
Contacten op landelijk niveau worden onderhouden met de F.P.G. (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en op regionaal niveau met de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd. Daarnaast heeft een afvaardiging van het bestuur 5 keer vergaderd met het instructieteam en een afvaardiging van het bestuur heeft 7 keer vergaderd met het onderhoudsteam.

Belangrijke besproken punten zijn:

 • Lessen; Op woensdagmiddag wordt nu ook in twee groepjes lesgegeven. Hierdoor hebben we geen wachtlijst meer voor ruiters.
 • Paarden; Wij hebben in 2018 afscheid genomen van Britt en Sam.
  Wij verwelkomden Daicy en Luna.
 • Instructrices; We hebben afscheid genomen van een instructrice en een nieuwe instructrice is les gaan geven. Verder is bij de instructrices een wisseling geweest op welke dagen lesgegeven wordt.
 • Bestuursleden; Bestuurslid Yvonne Kool is halverwege dit jaar gestopt. Deze plaats in het bestuur is nog vacant. Penningmeester Erik Muijsert stopte eind 2018 na 22 jaar als penningmeester. Opvolger Ellen Rottink is de laatste vergaderingen reeds aanwezig geweest.
 • Begroting; Onze inkomsten en uitgaven zijn een vast onderdeel van iedere vergadering. In 2018 hebben we ongeveer quitte kunnen spelen.
 • Huishoudelijk reglement, convenant, huisregels en overlijdensprotocol; Na in 2017 de statuten gewijzigd te hebben zijn in 2018 alle overige reglementen geactualiseerd.
 • Privacy statement; Naar aanleiding van de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onder andere een privacy statement gemaakt die te bekijken en te downloaden is via onze website. Verder hebben we grondig uitgezocht waar welke gegevens beschikbaar zijn en hier aanpassingen in gemaakt.
 • Verzekeringen; De verzekeringen zijn in 2018 grondig onder de loep genomen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we voor de verzekering onze elektrische installatie hebben laten inspecteren. Na een aantal aanpassingen is onze elektrische installatie nu NEN 3140 gecertificeerd is.
 • Alarmopvolging; De alarmopvolging werd gedaan door vrijwilligers. Daar dit een forse belasting is voor de vrijwilligers en niet zonder risico is de alarmopvolging uitbesteed aan een professionele party die dat met een forse korting voor ons doet.
 • Bezoek bestuur De Gravenruiters; Het bestuur van De Gravenruiters heeft op donderdag 29 maart 2018 een kennismakingsbezoek aan De Kapberg gebracht om krachten te bundelen. Zij gaven aan dat zij stenen zochten. Omdat wij nog een berg over hadden konden wij die aan hun schenken.
 • Kapbergkrant; Ons clubblad de “Kapbergkrant” is geprofessionaliseerd. Afgesproken wordt dat iedere bestuurscommissie voor iedere Kapbergkrant een stukje aanlevert.
 • Facebookpagina’s; Er waren verschillende Facebookpagina’s over De Kapberg. Dat is één officiële pagina geworden.
 • Kledingcontainer; De opbrengst van de kledingcontainer is dit jaar weer hoger dan het jaar ervoor.
 • Contributie; Afgesproken is dat de contributie niet voor 2020 verhoogd zal worden en dat ruiters die tweede gezinslid zijn of ruiters die tweemaal per week rijden een korting krijgen
 • Vmbo; Na de zomervakantie was de naast onze manege gelegen nieuwe vmbo gestart. Bij de school mocht niet gerookt worden waardoor het probleem zich naar de omgeving verplaatste. Hiervoor is bestuurslid Marijke naar het vmbo gegaan. Verder is de afrastering tussen het vmbo en onze manege vernieuwd.
 • Lef-project gemeente Hengelo; Het Lef-project “Doe Gebied” op de woensdagmiddag is wegens te weinig aanmeldingen niet verlengd.

Overige noemenswaardige zaken in 2018

 • Halloweenavond; Voor de vrijwilligers werd er een Halloweenavond georganiseerd met een stamppotbuffet en een “griezelige” tocht door het bos.
 • Donaties; In 2018 mochten we giften en een paar grote donaties in ontvangst nemen.
 • Proefjesdag; Op zaterdag 26 juni werd de jaarlijkse Proefjesdag weer gehouden waar 44 ruiters aan meededen.
 • WeustDag; Op zondag 10 juni is de WeustDag geweest waarop de verenigingen in het Weusthagpark hun deuren openden voor het publiek.
 • Gerealiseerde zaken door het onderhoudsteam;
  • NEN keuring van de elektrische installatie; het systeem is veilig
  • Uitbreiden van de buitenopstapplaats
  • Realiseren regenwateropvang en aansluiting voor het besproeien van de binnenbak met regenwater
  • Buitenschilderwerk
  • Aanleg weide naast de vmbo-school
  • Volledig nieuwe afrastering rondom de weilanden

Terug naar het actuele algemene jaarverslag