Algemeen jaarverslag 2019

Download Algemeen jaarverslag 2019

Samenstelling van het bestuur
Volgens de statuten van Stichting de Kapberg moet het bestuur uit tenminste 5 leden bestaan. Het bestuur kan met algemene stemmen bepalen dat er meer bestuursleden zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De functies van penningsmeester en secretaris mogen ook door één persoon worden uitgevoerd. Een bestuurslid heeft zitting voor een termijn van drie jaar. Hij/zij kan voor maximaal twee keer worden herbenoemd. Daarvoor is twee derde van de stemmen van de andere bestuursleden nodig. Als er door vertrek van een bestuurslid een vacature ontstaat, kan het bestuur met algemene stemmen een opvolger benoemen. Bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Als voor de functie onkosten worden gemaakt, kunnen die wel worden vergoed.

In 2019 is er, verdeeld over het jaar, een aantal bestuurswisselingen geweest.
Op 1 januari is Erik Muijsert teruggetreden en opgevolgd door Ellen Rottink
Op 21 maart is Marloes Leusink teruggetreden en opgevolgd Marleen Gelink
Op 7 november is Edwin van der Veeke teruggetreden en opgevolgd door Herman Aalderink

Per 31-12-2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Functie Naam Relatie tot stichting
Voorzitter René Haafkes Buiten stichting
Secretaris Herman Aalderink Ouder van ruiter
Penningmeester Ellen Rottink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Marleen Gelink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Alex Deunk Buiten stichting

Contactpersoon voor de kledingactie is: Herman Aalderink.

Rijlessen.
De rijlessen worden gegeven in de overdekte manege van Stichting De Kapberg aan de Dijksweg 69 te Hengelo. Wekelijks wordt gemiddeld aan circa 70 ruiters paardrijles gegeven. In totaal zijn er in 2019 2654 lessen gegeven. In totaal waren dat 1327 uren les.

Contacten.
Contacten op landelijk niveau worden onderhouden met de F.P.G. (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en op regionaal niveau met de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost).

Vergaderingen.
Het bestuur heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Daarnaast hebben afvaardigingen van het bestuur overleg gehad met het instructieteam, het onderhoudsteam en de activiteitencommissie.

Enkele noemenswaardige zaken in 2019

 • Lessen; De lessen waren door het jaar heen steeds gevuld; er was een korte wachtlijst.
 • Paarden; Wij hebben in 2019 afscheid genomen van Nero en Java als nieuw paard verwelkomd.
 • Weustddag; De Kapberg heeft meegedaan aan de “Weustdag” op 16 juni 2019, een dag waarop Verenigingen en Stichtingen in het Stadspark Weusthag open huis houden. Het aantal bezoekers aan de Kapberg was beperkt.
 • Erkend leerbedrijf; De Kapberg is vanaf 2019 (officieel ingegaan op 20 december 2018) een zogenoemd “erkend leerbedrijf”. Voor scholen is dat soms een eis bij een stage. De status is ook positief voor zorgprofessional Tjeerd Buitinga die met “Zorgmanege De Kapberg” die gebruik maakt van de Kapberg en daar huur en vergoeding voor betaalt.
 • Waterproject; er is besloten om een bron te slaan voor de drinkwatervoorziening van de paarden in de zomer, het zo nodig besproeien van de weiden in het voorjaar en de zomer om meer hooi te kunnen verkrijgen en voor het besproeien van de buitenbak. De bekostiging van dit project en daarmee ook de snelheid van uitvoering laten we afhangen van subsidies/donaties die ons toevallen.
 • AED; in februari heeft De Kapberg een AED (Automatische Externe Defibrillator; een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand) in ontvangst genomen.
 • Brandbeveiligingssysteem; in 2019 is een nieuw brandbeveiligingssysteem in de manege geïnstalleerd.
 • Proefjesdag; Op zaterdag 18 mei werd de jaarlijkse Proefjesdag gehouden waar een groot aantal ruiters aan meedeed.
 • Huishoudelijk Reglement; In december is het huishoudelijk reglement aangepast;
  toegevoegd is dat:
  a) er een raad van toezicht wordt ingesteld bestaande uit twee personen die er op gaat toezien dat het beleid van het bestuur en de gang van zaken in overeenstemming zijn met de doelstellingen in uitgangspunten van de Stichting
  b) duidelijk wordt vastgelegd wanneer en hoe jubilarissen een gratificatie ontvangen
  c) op de Kapberg, m.u.v. bijzonder festiviteiten, geen alcohol wordt verstrekt en dat het met mate nuttigen van zelf meegebrachte bier of wijn is toegestaan, mits de persoon ouder is dan 18 jaar.
 • Giften; In 2019 zijn enkele mooie giften binnengekomen, onder andere van BDO door opbrengsten van het jaarlijkse voetbaltoernooi Westermaat en van de Lions club Borne door opbrengsten van een curling toernooi en een asperge-actie.

Terug naar het actuele algemene jaarverslag