Algemeen jaarverslag 2020

Download Algemeen jaarverslag 2020

Samenstelling van het bestuur
Volgens de statuten van Stichting de Kapberg moet het bestuur uit tenminste 5 leden bestaan. Het bestuur kan met algemene stemmen bepalen dat er meer bestuursleden zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De functies van penningsmeester en secretaris mogen ook door één persoon worden uitgevoerd. Een bestuurslid heeft zitting voor een termijn van drie jaar. Hij/zij kan voor maximaal twee keer worden herbenoemd. Daarvoor is twee derde van de stemmen van de andere bestuursleden nodig. Als er door vertrek van een bestuurslid een vacature ontstaat, kan het bestuur met algemene stemmen een opvolger benoemen. Bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Als voor de functie onkosten worden gemaakt, kunnen die wel worden vergoed.

In 2020 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Het streven is om het bestuur met nog één persoon uit te breiden. De werving hiervoor in 2020 heeft geen succes gehad.

Per 31-12-2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Functie Naam Relatie tot stichting
Voorzitter René Haafkes Buiten stichting
Secretaris Herman Aalderink Ouder van ruiter
Penningmeester Ellen Rottink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Marleen Gelink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Alex Deunk Buiten stichting

Raad van Toezicht
De raad van toezicht, bestaande uit Antoinette Geerts en Marco Elout, is in 2020 gestart. De Raad van toezicht ziet er op toe dat de kernwaarden van de Kapberg bewaard blijven. De Raad van toezicht kan om advies worden gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven. De leden van de Raad van toezicht bepalen zelf hoe ze hun functie invullen.

Rijlessen
De rijlessen worden gegeven in de overdekte manege van Stichting De Kapberg aan de Dijksweg 69 te Hengelo. Wekelijks wordt gemiddeld aan circa 70 ruiters paardrijles gegeven. Vanwege de Corona-maatregelen hebben de lessen in het voorjaar enkele weken stilgelegen. In de weken daarna zijn er wat meer lessen dan normaal uitgevallen vanwege voorzorgsmaatregelen en quarantaine van ruiters. Om deze redenen zijn er dan ook minder lessen gegeven dan in 2019 (in 2019 waren dat er 2654). En ook het aantal lesuren was daarom minder dan in 2019 (1327 lesuren in 2019. Hoeveel minder precies is niet bijgehouden.

Wij waarderen het bijzonder dat vrijwel alle ruiters (en ouders/verzorgers van de ruiters) bereid waren om ondanks het uitvallen van lessen de contributie gewoon door te betalen.

Contacten
Contacten op landelijk niveau worden onderhouden met de F.P.G. (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en op regionaal niveau met de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd, waarvan drie keer via videoverbinding. Daarnaast hebben afvaardigingen van het bestuur overleg gehad met het instructieteam, het onderhoudsteam en de activiteitencommissie.

Noemenswaardige zaken in 2020
Effecten coronamaatregelen

 • Zoals bij veel andere organisatie heeft corona/covid19 veel invloed gehad op de gang van zaken in 2020. Vanwege de opgelegde beperkingen moesten de lessen, zoals eerder opgemerkt, in het voorjaar een aantal weken worden stilgelegd. Daarna konden de lessen weer worden opgestart, maar wel met extra voorzorgsmaatregelen, zoals extra tijd tussen de rijlessen om materialen e.d. te kunnen ontsmetten, en met een heel beperkt aantal aanwezigen.
 • Er is veel waardering voor alle vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat ondanks de beperkingen alles kon doorgaan. De paarden zijn verzorgd en in conditie gehouden, de stallen zijn schoongemaakt, het onderhoud is doorgegaan. En toen het weer kon hebben de instructrices en andere vrijwilligers er voor gezorgd dat de rijlessen met alle beperkingen weer snel gestart konden worden. Als blijk van waardering hebben de vrijwilligers een presentje gekregen.
 • De kantine kon is vanaf het ingaan van de beperkingen niet worden gebruikt door ruiters en begeleiders van de ruiters.
 • Ook kon de kantine niet of maar heel beperkt worden gebruikt door huurders zoals de motorclub en de jeu de boules-vereniging.

Activiteiten

 • De nieuwjaarsbijeenkomst was drukbezocht en heel geslaagd. Jubilerende ruiters en vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet.
 • Andere geplande bijeenkomsten in 2020 konden vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Zo was er in 2020 geen proefjesdag.
 • In de zomer heeft de activiteitencommissie nog wel een aangepaste barbecue voor vrijwilligers kunnen organiseren.

Paarden

 • Wij hebben in 2020 afscheid moeten nemen van Koko. Tina is als nieuw paard verwelkomd

Waterproject

 • Het in 2019 gestarte waterproject (om paarden en het weiland bij droogte van eigen water te kunnen voorzien) is voortgezet. Er zijn verschillende proeven gedaan om waterbronnen aan te boren. De goede oplossing is in 2020 nog niet gevonden. Het project gaat in 2021 verder.

Ruiterpaden

 • Er is verschillende keren overleg geweest met “Vrienden van het Weusthag” en de gemeente over de aanleg van ruiterpaden. Via de gemeente is geld beschikbaar. Dat heeft geresulteerd in een plan voor een eerste kort ruiterpad dat door de ruiters van de Kapberg gebruikt kan worden. Aanleg gebeurt waarschijnlijk in 2021.

Kledingcontainer en giften

 • Er is het afgelopen jaar veel kleding ingezameld, meer dan in voorgaande jaren. Zowel via inzameling door de VPGO (zakken aan huis) als ook door mensen die kleding kwamen brengen in de container op de Kapberg.
 • Ook in 2020 heeft de Kapberg giften en donaties ontvangen. De gevers worden daarvoor hartelijk bedankt. Het aantal en de hoogte van was minder dan in 2019, waarschijnlijk mede door de coronasituatie. Wel heeft de Kapberg een flink legaat ontvangen. Het is niet duidelijk wat de relatie van de overledene met de Kapberg was waarom hij een deel van zijn nalatenschap aan de Kapberg heeft geschonken. Maar we zijn er heel blij mee.

Terug naar het actuele algemene jaarverslag