Algemeen jaarverslag 2021

Download Algemeen jaarverslag 2021

Samenstelling van het bestuur
Volgens de statuten van Stichting de Kapberg moet het bestuur bestaan uit tenminste vijf leden. Het bestuur kan met algemene stemmen bepalen dat er meer bestuursleden zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De functies van penningsmeester en secretaris mogen ook door één persoon worden uitgevoerd. Een bestuurslid heeft zitting voor een termijn van drie jaar. Hij/zij kan voor maximaal twee keer worden herbenoemd. Daarvoor is twee derde van de stemmen van de andere bestuursleden nodig. Als er door vertrek van een bestuurslid een vacature ontstaat, kan het bestuur met algemene stemmen een opvolger benoemen.
Bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Als voor de functie onkosten worden gemaakt, kunnen die wel worden vergoed.

In 2021 is een bestuursvacature die al enige tijd op stond opgevuld en heeft één wisseling plaatsgevonden:

 • op 26 augustus is Nympha Kiphardt toegetreden tot het bestuur.
 • op 26 augustus is Alex Deunk teruggetreden. Emil de Vente was bereid om Alex op te volgen. Dat is formeel bevestigd tijdens de bestuursvergadering van 20 januari 2022.
Functie Naam Relatie tot stichting
Voorzitter René Haafkes Buiten stichting
Secretaris Herman Aalderink Ouder van ruiter
Penningmeester Ellen Rottink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Marleen Gelink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Nympha Kiphardt Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Emil de Vente
(formele benoeming 20-1-2022)
Buiten stichting

Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat uit Antoinette Geerts en Marco Elout,. De Raad van toezicht ziet er op toe dat de kernwaarden van de Kapberg bewaard blijven. De Raad van toezicht kan om advies worden gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven. De leden van de Raad van toezicht bepalen zelf hoe ze hun functie invullen.

Rijlessen
De rijlessen worden gegeven in de overdekte manege van Stichting De Kapberg aan de Dijksweg 69 te Hengelo. Wekelijks wordt gemiddeld aan circa 70 ruiters paardrijles gegeven.
Vanwege de Corona-maatregelen hebben de lessen in januari en februari stil gelegen. Vanaf maart konden de lessen worden hervat, eerst alleen in de buitenbak en alleen voor de jongeren tot 27 jaar. Daarna weer voor iedereen en ook weer in binnenbak. Vanaf november waren lessen na 17.00 uur niet mogelijk. Het hele jaar hadden we te maken met extra maatregen, zoals het aanhouden van anderhalve meter en tussentijds ontsmetten. In het najaar werd voor ruiters het corona-toegangsbewijs verplicht.
Buiten de maanden januari en februari konden de lessen dan ook zoveel als mogelijk doorgaan. Vanwege de bijzondere en wisselende omstandigheden is echter niet precies na te gaan hoeveel uren les is gegeven.

Contacten
Contacten op landelijk niveau worden onderhouden met de FPG (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en op regionaal niveau met de VPGO (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 vier keer vergaderd, waarvan één keer via videoverbinding. Daarnaast hebben afvaardigingen van het bestuur overleg gehad met het instructieteam, het onderhoudsteam en de activiteitencommissie.

Noemenswaardige zaken in 2021
Overlijden Rein ten Bruggencate

 • Op 6 december is Rein ten Bruggencate overleden. Van de bijna 50 jaar die de Kapberg heeft bestaan, is Rein 34 jaar bestuurslid/voorzitter van de Stichting geweest. Daarmee en met zijn inzet op andere terreinen heeft hij belangrijk bijgedragen aan het functioneren van de Kapberg.

Effecten covid-maatregelen

 • Net als in 2020 heeft corona/covid19 veel invloed gehad op de gang van zaken in 2021. Zoals hiervoor genoemd, moesten vanwege de opgelegde beperkingen de lessen in januari en februari een aantal weken worden stilgelegd. De rest van het jaar konden de lessen voor het merendeel wel doorgaan, maar waren er, vooral in het voor- en najaar, wel beperkingen. Ouders/begeleiders en andere belangstellenden konden maar heel beperkt aanwezig zijn en konden geen gebruik maken van de kantine. In het najaar ontstond de verplichting om alleen ruiters toe te laten in het bezit waren van een conrona-toegangsbewijs. Gelukkig was dat voor de meest ruiters geen belemmering om lessen te volgen.
 • De kantine kon zoals gezegd vanwege de beperkingen niet worden gebruikt door ruiters en begeleiders van de ruiters. Sommige ouders/begeleiders hadden moeite hiervoor begrip op te brengen en zich daaraan te houden. Het was voor vrijwilligers niet altijd gemakkelijk om hiermee om te gaan.
 • Er is veel waardering voor alle vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat ondanks de moeilijkheden en beperkingen alles kon doorgaan. De paarden zijn verzorgd en in conditie gehouden, de stallen zijn schoongemaakt, het onderhoud is doorgegaan. En de instructrices en andere vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat de planning van de rijlessen snel werd aangepast aan de mogelijkheden, dat ruiters en ouders/verzorgers werden geïnformeerd en dat hierdoor de lessen zoveel als mogelijk door konden gaan.
 • Ook kon de kantine niet of heel beperkt worden gebruikt door huurders zoals de motorclub en de jeu de boule-vereniging.

Zorgmanege de Kapberg

 • Zorgmanege de Kapberg van Tjeerd Buitinga is een belangrijke gebruiker en huurder van de manege. De zorgmanege heeft dit jaar goede overeenkomsten met zorgpartijen kunnen afsluiten waardoor ook de toekomst stabiel lijkt. De zorgmanege heeft in 2021 ook een eigen website gelanceerd, zodat duidelijk wordt dat de Kapberg en de zorgmanege afzonderlijke partijen zijn met eigen doelstellingen en verantwoordelijkheden. En er is een goede en vruchtbare samenwerking tussen deze partijen.

Activiteiten

 • De nieuwjaarsbijeenkomst kon vanwege de covid-maatregelen niet doorgaan. De activiteitencommissie heeft jubilarissen persoonlijk gehuldigd.
 • In de zomer heeft de activiteitencommissie een aangepaste barbecue voor vrijwilligers kunnen organiseren.
 • De proefjesdag heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden. Het aantal aanwezigen was beperkt en er waren geen gezamenlijk activiteiten.

Paarden

 • Wij hebben in 2020 afscheid moeten nemen van Neida. Erak is als nieuw paard verwelkomd.

Onderhoud manege en buitenruimte

 • Door de inzet van de vrijwilligers zijn de werkzaamheden voor het onderhoud aan de manege en voor buitenruimten volop doorgegaan. Er is voldoende hooi binnengehaald. De manege is voorzien van een nieuwe dakgoot.
  Het brandbeveiligingssysteem gaf veel problemen; door stofophoping in de brandmelders ontstaan veel loze meldingen. Regelmatige schoonmaken is een tijdelijke oplossing. De hoop is dat het probleem in 2022 structureel kan worden opgelost.
 • De buitenbak functioneert niet goed, vooral door een gebrekkige afwatering. Het is nodig het zand te vervangen en de afwatering te verbeteren. Ook is het wenselijk om een paddock te realiseren omdat het gebruik als buitenbak en paddock niet goed samengaan. In 2021 is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. De realisatie zal plaatsvinden in 2022.

Kledingcontainer

 • Er is het afgelopen jaar weer veel kleding ingezameld, zowel door via inzameling door de VPGO (zakken aan huis) als ook door mensen die kleding kwamen brengen in de container op de Kapberg.

Terug naar het actuele algemene jaarverslag