Algemeen jaarverslag 2022

Download Algemeen jaarverslag 2022

Samenstelling van het bestuur
Volgens de statuten van Stichting de Kapberg moet het bestuur bestaan uit tenminste vijf leden. Het bestuur kan met algemene stemmen bepalen dat er meer bestuursleden zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De functies van penningsmeester en secretaris mogen ook door één persoon worden uitgevoerd. Een bestuurslid heeft zitting voor een termijn van drie jaar. Hij/zij kan voor maximaal twee keer worden herbenoemd. Daarvoor is tweederde van de stemmen van de andere bestuursleden nodig. Als door vertrek van een bestuurslid een vacature ontstaat, kan het bestuur met algemene stemmen een opvolger benoemen. Bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden; onkosten die voor de functie worden gemaakt, kunnen wel worden vergoed.

In 2022 heeft één wisseling plaatsgevonden: Thea Lohuis heeft op 19 december René Haafkes opgevolgd als voorzitter.

Functie Naam Relatie tot stichting
Voorzitter Tot 19/12: René Haafkes
Na 19-12: Thea Lohuis
Buiten stichting
Secretaris Herman Aalderink Ouder van ruiter
Penningmeester Ellen Rottink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate Begeleidend team
Algemeen bestuurslid Marleen Gelink Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Nympha Kiphardt Buiten stichting
Algemeen bestuurslid Emil de Vente Buiten stichting

Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat uit Antoinette Geerts en Marco Elout,. De Raad van toezicht ziet er op toe dat de kernwaarden van de Kapberg bewaard blijven. De Raad van toezicht kan om advies worden gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven. De leden van de Raad van toezicht bepalen zelf hoe ze hun functie invullen.

Rijlessen
De rijlessen worden gegeven in de overdekte manege van Stichting De Kapberg aan de Dijksweg 69 te Hengelo. Wekelijks is gemiddeld aan circa 65 tot 70 ruiters paardrijles gegeven. In totaal zijn in 2022 1333 lessen gegeven. Het jaar begon met enkele corona-beperkingen. De lessen konden op 18 januari worden hervat, maar mochten begeleiders nog niet mee naar binnen. In de loop van februari vervielen alle beperkingen en konden de lessen weer normaal worden gegeven.

De contributie voor de ruiters is drie jaar gelijk gebleven. Het bestuur vond het daarom redelijk om, gelet op de financiële continuïteit, de contributie met ingang van 2023 te verhogen van € 22,50 naar € 25 per maand.

Contacten
Contacten op landelijk niveau worden onderhouden met de FPG. (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en op regionaal niveau met de VPGO (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2022 zeven keer vergaderd. Daarnaast hebben afgevaardigden van het bestuur overleg gehad met het instructieteam, het onderhoudsteam en de activiteitencommissie.

Noemenswaardige zaken in 2022

Activiteiten

 • Vanwege de Corona-beperkingen die in januari nog golden, was er opnieuw geen nieuwjaarbijeenkomst. De activiteitencommissie heeft jubilarissen afzonderlijk benaderd en gehuldigd.
 • Op 6 juli bestond de Kapberg 50 jaar. Op vrijdag 17 juni is dat gevierd met een receptie voor genodigden en daarna een feest voor vrijwilligers en ruiters. Tijdens de receptie reikte burgemeester Schelberg van Hengelo een bronzen erepenning uit als waardering voor al die vrijwilliger die zich al 50 jaar inzetten. Niet alleen voor de ruiters, maar zeker ook voor de vrijwilligers is de Kapberg niet alleen een manege, maar ook een plek voor plezier, gezelligheid en sociale contacten.
 • Op 2 juli was de ‘proefjesdag’ waarin de ruiters een bepaald parcours afleggen en door een jury worden beoordeeld. Spannend voor veel ruiters, maar achteraf geeft het vaak ook veel voldoening.
 • Op zaterdagmiddag 10 september was er een springconcours voor de vrijwilligers. De vrijwilligers vonden het een erg leuke activiteit.
 • Op zaterdag 24 en zondag 25 september was er een kamp met feestavond voor de vrijwilligers. Het was ook bedoeld om de vrijwilligers te bedanken voor de inzet en om de onderlinge verbondenheid te vergroten.

Onderhoud manege en buitenruimte

 • Door de inzet van de vrijwilligers is er veel onderhoud geweest aan de manege en de buitenruimten:
  • Er is voldoende hooi en stro binnengehaald.
  • Het dak is gerepareerd.
  • De fietsenparkeerplaats en de groenstrook ernaast zijn vernieuwd.
  • De buitenbak is vernieuwd: het zand is vervangen, de drainage is verbeterd en het hek is vervangen.
  • Omdat de vernieuwde buitenbak niet langer als verblijfsruimte voor paarden (paddock) gebruikt mag worden, is een naast de buitenbak een nieuwe paddock gemaakt. Hierin is het oude zand uit de buitenbak verwerkt.
 • Er is een onderzoek uitgevoerd naar duurzaamheidsmaatregelen (vooral energiebesparingsmaatregelen). Mede op basis van dit onderzoek is een totaalpakket gemaakt van duurzaamheids- en onderhoudsmaatregen. Voor dit totaalpakket wordt 2023 geprobeerd om sponsoring te zoeken.

Kledingcontainer en giften

 • Er is in 2022 weer veel kleding ingezameld, zowel door via inzameling door de VPGO (zakken aan huis) als ook door mensen die kleding kwamen brengen in de container op de Kapberg. De hoeveelheid ingezamelde kleding was minder in het jaar ervoor. Waarschijnlijk omdat er in de coronajaren veel is opgeruimd en omdat er door Twentemilieu meer kledingcontainers zijn geplaatst.
 • Ook in 2022 heeft de Kapberg giften en donaties ontvangen. De gevers worden daarvoor hartelijk bedankt.

Zorgmanege de Kapberg

 • Zorgmanege de Kapberg van Tjeerd Buitinga is een belangrijke gebruiker en huurder van de manege. De zorgmanege heeft een eigen website waaruit duidelijk wordt dat de Kapberg en de zorgmanege afzonderlijke partijen zijn met eigen doelstellingen en verantwoordelijkheden. En er is een goede en vruchtbare samenwerking tussen deze partijen.

Terug naar het actuele algemene jaarverslag