Huishoudelijk reglement

Download Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Van de vestiging:
a) De Stichting De Kapberg, gevestigd te Hengelo (o), heeft in eigendom een perceel grond en opstallen aan de Dijksweg 69 te Hengelo.
b) Veranderingen in of aan het gebouw kunnen alleen plaats vinden na goedkeuring door het bestuur van de stichting.
c) Het clubgebouw alsmede de manege kan met toestemming van het bestuur ter beschikking worden gesteld aan derden, mist geen overlast wordt aangedaan aan de rijdieren en de omwonende.
Een vergoeding voor het gebruik wordt door het bestuur geregeld.

Artikel 2. Van het doel:
Ter verwezenlijking van haar doel kan de Stichting vooraf advies van medisch deskundigen inwinnen.

Artikel 3. Van het instructie team:
a) De Stichting heeft ter uitvoering van haar doelstelling de medewerking nodig van een begeleidend team volgens de normen van de “Federatie Paardrijden Gehandicapten”.
b) Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de organisatie en de uitvoering van het rijprogramma gedelegeerd aan het instructie team.
Bestaande uit: Instructrice(s) – algemeen coördinatrice.
c) Het instructieteam adviseert bestuur hoeveel en welke ruiters/ amazones tot de lessen worden toegelaten, alsmede de tijden waarop gereden wordt, in principe conform de wachtlijst.
d) Het instructieteam wordt tijdens de lessen bijgestaan door een begeleidend team bestaande uit vrijwilligers.
e) Het instructie team adviseert het bestuur of een ruiter/amazone nog tot de lessen kan worden toegelaten.

Artikel 4. Van de stichting en het beheer:
a) Het bestuur van de stichting draagt er zorg voor, dat de eigendommen van de Stichting alsmede eventuele van derden gehuurde of in bruikleen ontvangen goederen in goede en hygiënische staat blijven verkeren. De nodige werkzaamheden worden bij voorkeur in eigen beheer uitgevoerd.
b) De Stichting zal verkregen middelen aanwenden ter bestrijding van de kosten, voortvloeiend uit de verwezenlijking van haar doelstelling.
c) De geldelijke middelen worden beheerd door de penningmeester, die verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. Bij uitgave ineens boven de € 500,- is voorafgaande goedkeuring vereist van de secretaris of de voorzitter.
d) Bij verplichtingen, die de stichting aangaat boven € 5.000,- is voorafgaande goedkeuring van een meerderheid van het bestuur vereist. De vereiste onderliggende contracten moeten door minstens twee leden van het bestuur (voorzitter, secretaris) of een ander daarvoor aangewezen bestuurslid getekend worden, niet zijnde de penningmeester.
Kanttekeningen:
• Voorzitter en secretaris tekenen alle van het bestuur uitgaande stukken (art 7 Statuten juli 1972)
• De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon vervuld worden (art 6 Statuten juli 1972 en art 4.2 Statutenwijziging juni 1979)
e) Bij overboekingen tussen de diverse bankrekeningen van de stichting boven € 10.000,- is voorafgaande goedkeuring vereist van de secretaris of de voorzitter.
f) Besluitvorming m.b.t. verplichtingen die de stichting aangaat boven € 15.000,- moeten tenminste twee derde van de bestuursleden in de vergadering aanwezig zijn, waarvan twee derde moet instemmen met het voorstel.
g) Indien het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is zal de voorzitter na een termijn van 7 dagen en maximaal tien dagen opnieuw een bestuursvergadering bijeenroepen onder vermelding van dezelfde punten van bespreking als in de voorafgaande vergadering. Deze vergadering is, ongeacht het alsdan aanwezige aantal bestuursleden bevoegd tot het nemen van besluiten over de schriftelijk medegedeelde punten van bespreking (art 9 Statuten juli 1972)
h) De bestuursleden en beheerder (ster) van de kleine kas voor de dagelijkse uitgave, kunnen uitgave doen en overeenkomsten aangaan na voorafgaand overleg met de penningmeester.
Artikel 4, lid c van het huishoudelijk reglement is hierop mede van toepassing.
i) Gemaakte onkosten t.b.v. de Stichting kunnen gedeclareerd en vergoed worden.
j) Het lesgeld per kind wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het bestuur bepaalt dit op een vast bedrag per kalendermaand.
k) Indien meerdere kinderen uit één gezin deelnemen aan het rijden, kan een reductie worden toegepast. Ook indien het onder letter e) van dit artikel bedoelde lesgeldbedrag bezwaarlijk is kan een reductie worden verleend. De penningmeester kan op aanvraag deze reductie verlenen. Hij is dan, met uitzondering ten opzichte van de leden van het bestuur en de kascontrole-commissie, tot geheimhouding verplicht.

Artikel 5. Van het bestuur:
a) Volgens artikel 4 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden.
Tot bestuursleden kunnen alleen die personen worden gekozen, die daadwerkelijk betrokken willen zijn bij het doel van de Stichting en het beheer van de middelen.
b) In het bestuur zijn de ouders van de rijdende kinderen vertegenwoordigd met tenminste 2 personen.
c) In het bestuur is het instructie team met tenminste 2 personen vertegenwoordigd.
d) Verder wordt in het bestuur één persoon gekozen, die daadwerkelijk betrokken wil zijn bij het doel van de Stichting doch niet valt onder de in dit artikel, punt b) en c) bedoelde personen.
e) Eventuele overige bestuursleden kunnen vrijelijk uit de onder punt b), c) en d) van dit artikel worden gekozen.
f) Besluiten door het bestuur genomen worden door de secretaris c.q. de notulist of hun vervanger in de notulen vastgelegd. Niet vastgelegde besluiten mogen niet worden uitgevoerd.3

Artikel 6. Van de vergadering:
a) Naast de in artikel 5 van de statuten vermelde vergaderingen schrijft het bestuur jaarlijks een algemene vergadering/bijeenkomst uit voor de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de rijdende ruiters/amazones en andere bij de stichting betrokken personen. In deze vergadering wordt een globaal verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar alsmede een overzicht van de plannen voor de toekomst.

Artikel 7. Van de vergoedingen:
a) Kostenvergoedingen, zover niet vallende onder artikel 4, punten c) en d) van dit reglement worden alleen gegeven na voorafgaand overleg met één der leden van het dagelijks bestuur.
b) Omtrent de hoogte van deze vergoeding beslist het bestuur.

Artikel 8. Van het boekjaar en de boekhouding:
a) Na het einde van het kalender jaar, doch vóór de datum van de algemene vergadering/ bijeenkomst, zal een kascommissie bestaande uit twee personen, een kascontrole uitvoeren.
b) De leden van de kascommissie kunnen worden benoemd uit de ouders/wettelijke vertegenwoordigers en de leden van het instructie team.

Artikel 9. Van de verhouding tot andere:
a) Stichting “de Kapberg” is lid van de landelijke “Federatie Paardrijden Gehandicapten” F.P.G.
b) Stichting “de Kapberg” is lid van de “Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost” V.P.G.O

Artikel 10. Van de Wettelijke Aansprakelijkheid:
De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en voor ongelukken tijdens Uitvoering van de rijlessen en andere activiteiten op of buiten haar terrein.

Artikel 11. Van het huishoudelijk reglement:
a) Invoering en wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt volgens artikel 10 van de statuten.
b) De ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen.
Op De Kapberg zal een exemplaar van het huishoudelijk ter inzage liggen en gepubliceerd zijn op de website van de stichting.
c) Bij het opheffen van de Stichting vervalt ook het huishoudelijk reglement
d) Voor de gevallen, waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorzien, geldt artikel 13 van de statuten. Men zal dan ter aller tijden contact op moeten nemen met het dagelijks bestuur van de Kapberg.